Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.sklep.decori.net.pl, jest prowadzony przez spółkę: DECORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Składowa 2, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462946, NIP 6462929354, REGON: 243146959


Biuro Obsługi Klienta: tel.:32 2169442 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

E-mail: info4@decori.net.pl


DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

2. Klient/Zamawiający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.decori24.pl, www.sklep.decori.net.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

8. Sprzedawca - DECORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 60/1, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462946, NIP 6462929354, REGON: 243146959.

9. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia. 10. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego DECORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.

12. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,

prowadzenie Konta klienta,

przesyłanie wiadomości e- mail,

przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.sklep.decor.net.pl, na której można składać zamówienia.

2. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli Klient zaakceptuje podczas jego składania niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin".

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia z podaniem wszelkich niezbędnych danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym tj. numer telefonu, adres e-mail.

4. Informacja potwierdzająca złożenie zamówienia przesyłana jest automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5. Potwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

6. Produkt jest wysyłany na adres podany przez Klienta jako adres dostawy. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia Produktu.

7. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, firm spedycyjnych, Poczty Polskiej.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione Produkty będą dostępne. Jeśli któregokolwiek z zamówionych Produktów nie ma w magazynie, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta i poprosi o podjęcie decyzji co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego Produktu lub anulowania całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne Produkty zostaną wysłane do Klienta.

9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę będącą równowartością niedostarczonych Produktów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę będącą równowartością niedostarczonych Produktów wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sprzedawcy.

10. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

 

§ 2 Ceny


1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.decori.net.pl  wyrażone są w złotych polskich. Wszystkie  ceny są cenami brutto zawierające podatek VAT w obowiązującej stawce.

2. Podane ceny obowiązują wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.sklep.decori.net.pl i mogą się one różnić od cen obowiązujących w stacjonarnym punkcie sprzedaży.

3. Ceny podane w sklepie internetowym  www.sklep.decori.net.pl  nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi chyba że jest to uwzględnione w opisie produktu.

4. Ceny produktów posiadających dostępne opcje tj. pojemność, długość, itp. wskazują cenę wersji podstawowej (najmniejszej). Ceny właściwe dla produktu o odpowiednich właściwościach wyliczane są po wybraniu interesującego wariantu (opcji).

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.

6. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie obejmują kosztów transportu. Informacje na ten temat zamieszczone są w opisie produktu w polu „Warunki dostawy".

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

9. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest indywidualne negocjowanie cen zakupu i kosztów transportu.

 

§ 3 Modyfikacje w zamówieniu


1. Po złożeniu zamówienia (po "kliknięciu" przycisku „Wyślij zamówienie" na stronie potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez witrynę www.sklep.decori.net.pl (sposobu dostawy, sposobu płatności lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.). W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.

2. Anulowanie złożonego zamówienia możliwe jest jedynie poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu – wysyłając do nas e-mail. Potwierdzeniem przyjęcia anulacji zamówienia jest wiadomość zwrotna na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 4 Czas realizacji zamówień


1. Przyjmuje się, że zamówienie, które zostało złożone przez Klienta do godz. 13:00 danego dnia roboczego, wpłynęło do Sprzedawcy tego samego dnia roboczego, natomiast zamówienie, które zostało złożone przez Klienta po godzinie 13:00 danego dnia roboczego lub zostało złożone przez Klienta w soboty i dni świąteczne - wpłynęło do Sprzedawcy następnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. rolety o wymiarach nietypowych), o czym Klient jest informowany telefonicznie lub mailowo.

 

§ 5 Formy płatności i dostawy


1. Klient, przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujące formy płatności:

a. przelew zwykły – tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy przekazywany na konto Sprzedawcy wskazane na stronie sklepu w zakładce „Kontakt” na podstawie zamówienia. Przelew 14 dni – odroczony termin płatności tylko dla instytucji budżetowych oraz stałych Klientów.

b. płatność on-line za pośrednictwem serwisu PAYU przy wykorzystaniu usługi „szybki przelew” oferowanych przez poszczególne banki,

c. za pobraniem – płatne gotówką kurierowi podczas dostawy,

2. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej koszty są określone każdorazowo w opisie produkty w polu „Warunki dostawy".

3. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem podmiotów określonych w § 1 ust. 7, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4. Możliwy jest odbiór osobisty Produktów w siedzibie Sprzedającego pod adresem: DECORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 60/1, 43-100 Tychy od poniedziałku do piątku w godzinach:  8:00 ÷ 16:00.

5. Wniesienie dostarczonego towaru leży po stronie Zamawiającego.

6. Koszty transportu:

a. wszelkie koszty transportu podawane są każdorazowo w opisie każdego produktu - pole  "Warunki dostawy". Dotyczą one łącznej wartości produktów danego producenta,

7. Wysyłka towaru uzależniona jest od wybranego sposobu płatności i realizowana jest w następujący sposób:

a. w przypadku tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności na wskazane konto bankowe (tzn. należność pobierana jest jako płatność z góry),

b. w przypadku płatności on-line (tzw. szybki przelew) towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PAYU,

c. w przypadku płatności za pobraniem (gotówką przy kurierze) towar wysyłany jest natychmiast po skompletowaniu a należność za towar pobierana jest podczas dostawy,

d. w przypadku odbioru osobistego towar zostaje wydany Klientowi dopiero po uprzedniej zapłacie pełnej kwoty należności na konto Sprzedawcy.

8. W wypadu niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w ust. 1 form płatności. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.

9. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy


1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.